Spectrum Sp. z o

Wskazówki i dokumenty

Zatrudniamy pracowników z Ukrainy od polskich pracodawców na zasadzie outsourcingu lub skierowania do pracodawcy użytkownika. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki życia za niską cenę. Naszym pracownikom oferujemy również usługi socjalne świadczone przez naszych koordynatorów. Cały personel naszej firmy zna język ukraiński i ukraińskie realia. 50% naszych pracowników wraca do naszych kontraktów w ciągu 6 miesięcy. Działamy całkowicie legalnie. Na wszelkie rozbieżności reagujemy zarówno w miejscu pracy, jak i w miejscu zamieszkania. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Spełniamy wszystkie warunki określone w opisach stanowisk.

Wskazówki dla pracowników

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które są podstawą prawną wykonywania pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

  • Ustawa o promocji zatrudnienia – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (U. V. 2008 nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami),
  • Wydawanie zezwoleń na pracę – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom (Ur. V. z 2009 r. Nr 16, poz. 84),
  • Wydawanie zezwoleń na pracę 2 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez uwzględnienia szczególnych warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemcom (Ur. V. od 2009 № 16, poz. 85),
  • Wysokość opłat przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007 w sprawie wysokości opłat dokonywanych w związku z ubieganiem się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców (Ur. V. z 2007 r. № 195, poz. 1409),
  • Tryb uproszczony – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Ur. V. z 2006 r., № 156, poz. 1116, z późniejszymi zmianami do Ur.V. od 2009 r. № 21, poz. 114),
  • Ustawa o Cudzoziemcach – Ustawa o Cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. (U. V. z 2003 r. nr 128 poz. 1175 z późn. zm.),
  • Ustawa o pobycie cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie i wyjeździe z terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (Ur V. № 144 poz. 1043) ,
  • Umowa międzynarodowa – umowa międzynarodowa (Traktat o przystąpieniu RP do UE Ur. V. № 90 poz. 864 – Załącznik XII),
  • Kryteria wydawania zezwoleń – zarządzenie nr 14 Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. W sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Dz.U. z 2009 r. nr 106, poz. 3033).